آموزشگاه رامیت

اقدامات لازم

  • آشنایی مسئولین آموزشگاه و مدرسین با علوم پایه سیستم آموزشی رامیت
  • کاربردی نمودن مهارت های آموزشی ومتناسب سازی آن ها با مهارت های زندگی
  • بررسی نیازهای اصلی و ذاتی فراگیران و تغییر روند آموزش در راستای براوردن این نیازها
  • ایجاد فضای مناسب و ارتباط لازم جهت به کارگیری آموخته های فراگیران

مسیرهای پیش رو

  • درونی کردن انگیزه های فراگیران در راستای یادگیری مهارت های انتخاب شده
  • مسئولیت پذیر نمودن فراگیران در انتخاب روش و محتوای مورد آموزش
  • ایجاد روش های جدید یادگیری جهت براوردن نیازهای متفاوت فراگیران
  • توسعه تکنیک های یادگیری با هدف تسریع و امکان پذیر کردن آموزش برای عموم
  • توسعه فردی مدرسین تا شکوفایی و بلوغ فکری با هدف ایجاد روش های آموزش خلاق
  • کارآفرینی و توسعه بازار مهارت های مورد آموزش