مدرسه رامیت

اقدامات لازم

 • تصمیم مسئولین مدرسه به ایجاد تغییر در کیفیت آموزش
 • آشنایی والدین، مدرسین و پرسنل مدرسه با تئوری انتخاب و روانشناسی کنترل درونی
 • تمرین و مراقت ذهنیت رشد و دوری از ذهنیت ثابت برای کلیه افراد مرتبط با آموزش

مسیرهای پیش رو

 • متناسب سازی و فردی نمودن آموزش در راستای توان ها و نیازهای دانش آموز
 • جایگزینی انگیزه های درونی به جای تشویق، تنبیه، ترس و ...
 • مقایسه درون فردی به جای مقایسه بین فردی
 • نباختن به استعداد و القاب و عناوین متفاوت
 • استفاده از قدرت فکرکردن به جای حفظ کردن
 • تلاش محور بودن در کنار هدفمندی
 • ایجاد و توسعه روش های یادگیری مسئولیت پذیرانه در دانش آموزان
 • مدیریت راهبرانه مدرسن به جای رئیس مآبانه