دانشگاه رامیت

اقدامات لازم

 • تصمیم دانشگاه بر کارآمد نمودن آموزش
 • ایجاد ذهنیت رشد در زمینه کسب و کار و اقتصاد در دانشجویان واساتید
 • ایجاد حس مسئولیت پذیری آموزشی در دانشجویان
 • ایجاد رابطه مستقیم بین بازار کار و دوره های دانشگاه
 • تغییر اساتید به کارآفرین های بازار و نظریه پردازان علوم

مسیرهای پیش رو

 • آموزش انتخاب و مسئولیت پذیری به دانشجویان
 • درگیرکردن نیاز مستقیم دانشجویان با آموختنی های دوره ها
 • تغییر روش های یادیگیری، دانشجویی و دانش افزایی در اساتید و دانشجویان
 • تمرین مهارت های فردی در زمینه ذهنیت رشد و باورها
 • برگزاری دوره های آموزشی با محتوای متناسب با بازار کار
 • تمرین ایجاد روش های فردی جهت کسب علم کارآمد در دانش جویان
 • پرورش کارآفرینان و نظریه پردازان دارای ذهنیت رشد