سیستم آموزشی رامیت

عصر جدید آموزش

سیستم آموزشی رامیت با هدف تلاش در زمینه یادگیری و آموزش بهتر از سال 1387 فعالیت خود را با تأسیس آموزشگاه زبان بهین دانش آغاز کرد. رامیت با بهره گیری از علوم قدیم و جدید و تجربه آموزش، همواره تأکید بر شناخت روند یادگیری و ایجاد تفاوت مؤثر در نتیجه آموزش داشته است. تئــوری انتـــتـخاب، روانشــــناسی کنتــرل درونــی، علــوم اعصاب یا نوروساینس و ذهنیت رشد نیاز سیستم آموزشی رامیت در جامعه امروز را تأیید میکنند. رامیت پس از تحلیل و تجربه روش های آموزشی موجود فعالیت رسمی خود را از سال 1398 با هدف ایجاد آموزشگاه ها، مدارس و دانشگاه های کارآمدتر آغاز نمود.

تماس با ما